0182 - 514 514

Algemene voorwaarden Medische echo

Algemene Voorwaarden Prenatale Screening 2017

Organisatie
De echo’s worden aangeboden onder verantwoordelijkheid van de verloskundigen uit de kring Gouda e.o. en de gynaecologen uit het Groene Hart Ziekenhuis (verenigd in In Zwang), verder te noemen als In Zwang Echografie.

Betaling
a) De kosten voor een combinatietest zijn € 167,87 bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap, bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap zijn de kosten € 102,24. Betaling van de combinatietest geschiedt vooraf d.m.v. een pintransactie. De overeenkomst is niet overdraagbaar aan de verzekeraar: Indien u verzekerd bent voor de kosten van de combinatietest uitgevoerd door In Zwang Echografie, vormt dit voor u geen reden de betaling over te dragen aan de verzekeraar. U hebt uiteraard het recht om de gemaakte kosten te declareren bij uw zorgverzekeraar. In Zwang Echografie geeft echter geen garanties of en in welke mate de verzekeraar overgaat tot vergoeding van de gemaakte kosten.

Bij het annuleren van de combinatietest zonder medische reden, waarbij al wel bloed afgenomen is, komen de kosten van bloedafname voor eigen rekening. De kosten voor bloedafname bedragen € 65,63. De tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden.

b) De kosten voor een echo van 18-22 weken (SEO) zijn € 164,92 bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap, bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap zijn de kosten € 146,67. De kosten voor de SEO worden vergoed uit de basis-zorgverzekering. Het is voor In Zwang Echografie mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar te declareren.

c) De kosten voor een termijn echo zijn € 43,77 en voor een specifieke diagnose echo € 36,48.

d) Indien de echo binnen 24 uur voor de afspraak, door u, zonder medische redenen wordt geannuleerd, wordt € 35,00 in rekening gebracht.

Dossiervoering en privacy
a) In Zwang Echografie bewaart de gegevens en onderzoeksuitslagen van haar klanten in een dossier. In Zwang Echografie draagt zorg voor een zorgvuldige administratie. Hierop zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen en privacyregels van toepassing.

b) U verklaart dat de door u opgegeven personalia en eventueel van toepassing zijnde overige informatie (zoals informatie omtrent medische voorgeschiedenis) juist zijn.

c) Indien daar aanleiding voor bestaat, zal de oorspronkelijk behandelende (huis)arts of verloskundige door In Zwang Echografie geïnformeerd worden.

d) Een aantal van uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, verzekering, begeleiding zwangerschap) wordt vastgelegd in de administratie van In Zwang Echografie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het administratieve systeem van het Groene Hart Ziekenhuis. De gegevens van de zwangerschapsecho worden gebruikt bij begeleiding van de zwangerschap door de verloskundige, huisarts of behandelend specialist. Eventuele gegevens van behandelingen die u eerder in het Groene Hart Ziekenhuis onderging, zijn ook voor de medewerkers van In Zwang Echografie beschikbaar.

e) Van alle zwangere vrouwen die zich melden bij een verloskundig zorgverlener worden gegevens over prenatale screening en de uitkomst van de zwangerschap geregistreerd in een landelijk dossier, genaamd Peridos. Alle zorgaanbieders in Nederland die betrokken zijn bij de prenatale screening maken gebruik van Peridos.

Het Regionaal Centrum Prenatale Screening coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Uw verloskundige of gynaecoloog kan meer informatie geven over de bescherming van uw gegevens. Indien gewenst, kunnen na afloop van de screening uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd, geef dit dan duidelijk aan.

In Zwang Echografie verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het maken van een echo ter kennis komt.

Aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid & klachten
a) In Zwang Echografie is aansprakelijk voor haar handelingen of voor de handelingen van haar medewerkers.

b) Indien u klachten heeft over een van de diensten van In Zwang Echografie, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het Groene Hart Ziekenhuis.

Technische gebreken
Bij een technisch gebrek van de apparatuur zal binnen 1 week een nieuwe afspraak gemaakt worden voor een nieuwe echo.

Algemene voorwaarden
In Zwang, januari 2017 www.inzwang.nl

[divider scroll_text=”naar boven”]
[space height=”20″]