0182 - 514 514

Algemene voorwaarden Pretecho

Algemene voorwaarden In Zwang Pretecho

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Echopraktijk In Zwang pretecho (hierna: “In Zwang pretecho”), gevestigd te Gouda, Ronsseweg 3B, 2803 ZA en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

TOTSTANDKOMING
De overeenkomst van opdracht (hierna: “de overeenkomst”) komt pas tot stand op het moment dat “In Zwang pretecho” aan de opdrachtgever schriftelijk (al dan niet per e-mail) heeft kenbaar gemaakt dat de opdracht is aanvaard.

BEPERKING   AANSPRAKELIJKHEID
Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is  in  de zin van artikel 7:446 e.v. BW. Omdat er niet gezocht wordt naar pathologie aanvaardt opdrachtgever dat “In Zwang pretecho” niet aansprakelijk is voor het niet attenderen op achteraf gebleken afwijkingen van het kind. Opdrachtgever draagt zelf volledig de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de zwangerschapsbegeleiding indien daar be- hoefte toe bestaat.
Opdrachtgever beseft dat de betreffende persoon die de echo afneemt geen uitspraken zal doen wat betreft de gezondheid van het ongeboren kind. Het consult is een vrije keus van de individuele opdrachtgever. Vooraf wordt gekozen voor een van de aangeboden echo’s. Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven en “In Zwang pretecho” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

Gelet op de stand der wetenschap en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur.
“In Zwang pretecho” is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of korte termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek en opdrachtgever vrijwaart “In Zwang pretecho” tevens voor enige aanspraak van derden hieromtrent.
“In Zwang pretecho” is niet aansprakelijk voor enige schade – in welke vorm dan ook – aan opdrachtgever en/of het ongeboren kind. Aansprakelijkheid voor enige gevolgschade, materiële en immateriële schade wordt uitgesloten.

BETALING
De betaling geschiedt à contant of door pinnen tijdens het consult. De tarieven kunnen worden aangepast. Bij het in gebreke blijven van de betaling blijft het beeld- en geluidsmateriaal in bezit van “In Zwang pretecho”.

ANNULERING
Annulering door de opdrachtgever dient minimaal 24 uur voor de aanvang van het consult plaats te vinden. Bij tijdige annulering zijn geen kosten verschuldigd. Bij niet tijdige annulering, dan wel bij het niet verschijnen op de afspraak, wordt het volledige consult in rekening gebracht.

MATERIALEN
“In Zwang pretecho” kan geen garantie geven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties kunnen geen plaats vinden indien opdrachtgever(s) ontevreden is/zijn. Opdrachtgever(s) zal/zullen dan een nieuwe afspraak dienen te maken.
“In Zwang pretecho” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste werking van de door “In Zwang pretecho” gebruikte opslagmedia (DVD-R’s, DVD+R’s, DVD-RW’s, USB sticks).”In Zwang pretecho” kan niet garanderen dat het gebruikte medium ook door opdrachtgever elders kan worden afgespeeld en opdrachtgever vrijwaart “In Zwang pretecho” voor enige schade die daaruit zou mogen ontstaan.

INSPANNINGSVERPLICHTING
Daar het uiteindelijke resultaat van het consult – zeker in geval van drie-dimensionale (3D) echoscopie – onder meer afhankelijk is van de ligging en de beweeglijkheid van de ongeborene, de hoeveelheid vruchtwater en de lichaamsbouw van de moeder kan er door “InZwang pretecho” geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties zullen niet plaatsvinden.

OVERMACHT
Indien in geval van overmacht aan de zijde van “In Zwang pretecho” een reeds bevestigde afspraak geen verdere doorgang kan vinden wordt haar verplichting  opgeschort dan wel geannuleerd. Aan overmacht wordt gelijk gesteld een onvoorziene omstandigheid betreffende personen en/of materialen waardoor
het voor “In Zwang pretecho” onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt om de overeenkomst na te komen, dat daardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer door de opdrachtgever kan worden gevergd. In geval van overmacht is “In Zwang pretecho” bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever daardoor enig recht heeft op schadevergoeding.

AUTEURSRECHT
Zonder schriftelijke toestemming van “In Zwang pretecho” is het opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze, te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik.
“In Zwang pretecho” heeft de bevoegdheid gebruik te ma- ken van het verkregen beeldmateriaal voor reclame doeleinden, mits de opdrachtgever nadrukkelijk verzoekt dit niet te doen. Het beeldmateriaal zal anoniem worden gebruikt.

ALGEMENE BEPALINGEN
Op de tussen “In Zwang pretecho” en opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voort mochten vloeien uit de (niet-na-koming) van de overeenkomst worden uitsluitend beslecht door een bevoegde rechter.